[MV] Kim Hyun Jung (김현정) _ Type B Man (B형 남자)

898 lượt xem5

  [MV] Kim Hyun Jung (김현정) _ Type B Man (B형 남자)

  [공지] 1theK VIthrow는 MV를 유통하는 공식 채널로, 해당 영상의 권리가 1theK로 이관됨에 따라 재업로드 되었습니다.

  [Notice] 1theK VIthrow is an official channel that distributes music videos.
  This video has been uploaded again as the right of this video was transferred to 1theK.

  Xuất bản 17 ngày trước

  NHẬN XÉT